Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Onze offerten en verkopen geschieden tegen de hiernavolgende voorwaarden. Deze voorwaarden worden verondersteld en aangenomen te zijn door de koper.

Artikel 2

Al onze offerten zijn zonder verbintenis.

Artikel 3

De goederen worden aanzien als zijnde aanvaard in onze magazijnen en worden vervoerd op risico van de koper.

Artikel 4

De aangeduide leveringstermijn wordt door ons in de mate van het mogelijke in acht genomen, maar is nooit bindend. Een vertraging kan dus in geen geval de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen, noch aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding welke oorzaak ook moge ingeroepen worden. Gelis BVBA, of zijn vertegenwoordiger, heeft in alle gevallen het recht op een naleveringstermijn van 60 dagen, en dit zonder recht op schadevergoeding door de koper en zonder mogelijkheid van ontbinding hieromtrent. Deze termijn van 60 dagen begint te lopen vanaf de dag dat er een sommatie per aangetekend schrijven ten kantore van Gelis BVBA is ontvangen.

Artikel 5

Gelis BVBA behoudt zich het recht de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. Wij behouden ons het recht de levering van de goederen te splitsen in verschillende deelleveringen.

Artikel 6

Elke klacht moet, om wettig te zijn, binnen de acht dagen na levering van de goederen, per aangetekend schrijven ingediend worden. De goederen mogen niet teruggestuurd worden zonder schriftelijke toelating onzentwege. Dergelijke toelating houdt geenszins in dat Gelis BVBA erkent dat de goederen die teruggezonden werden niet conform of gebrekkig zijn. De teruggezonden goederen reizen in elk geval op risico van de koper en dienen teruggezonden te worden, franco onze magazijnen, welke ook de waarde van de goederen is.

Artikel 7

Bankgaranties worden onder geen enkel beding toegestaan bij contracten die enkel handelen over het leveren van goederen

Artikel 8

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen factuurdatum. Alle vervallen schuldvorderingen zullen van rechtswege een intrest opbrengen van 15% per jaar. Bij niet-betaling van onze facturen ten gevolge van nalatigheid of slechte wil, zullen wij gerechtigd zijn het factuurbedrag te verhogen met 15% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1500 euro bij wijze van conventionele schadevergoeding onverminderd alle kosten en zulks van rechtswege zonder ingebrekestelling.

Artikel 9

Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar welke ook het gemak van betaling moge wezen dat voorafgaandelijk toegestaan werd.

Artikel 10

Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt tevens als aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden.

Artikel 11

Eigendomsvoorbehoud. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar art. 1583 van het Belgisch BW dat hier van toepassing is. De geleverde goederen blijven eigendom van Gelis BVBA tot het moment van de betaling van de betreffende factuur, door de koper. De koper is niet gerechtigd onbetaalde goederen in pand te geven aan derden, of die als zekerheid te doen opgeven.

Artikel 12

Overmacht. Indien Gelis BVBA niet in staat is orders uit te voeren ten gevolge van stakingen, uitsluiting, brand, overstroming, hemelwater, onmogelijkheid om grondstoffen aan te kopen of andere benodigde materialen, gebrek aan arbeidskrachten, oorlog, onlusten, overheidsbeperkingen, of andere dergelijke omstandigheden bij Gelis BVBA of haar leveranciers, heeft voornoemde het recht dit contract te annuleren per schriftelijke kennisgeving van de koper.

Artikel 13

In geval van betwisting zullen alleen het Vredegercht te Harelbeke (B) en de Rechtbank van Kortrijk (B) bevoegd zijn.