Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Onderneming: de besloten vennootschap GELIS, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8710 WIELSBEKE, Sasstraat 32 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0450.880.546. 
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Producten: alle zaken die de klant kan aankopen bij de onderneming, in het bijzonder oog- en nooddouches
 4. Bestelbon: de schriftelijke bevestiging van de bestelling die de klant plaatst bij de onderneming
 5. Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling en koop-verkoop van producten tussen de onderneming en de klant.
 2. De onderneming stelt deze algemene verkoopsvoorwaarden ter beschikking op haar website (https://www.gelis.eu/nl), op de achterzijde van de bestelbom alsook op de achterzijde van de factuur.
 3. De klant erkent en aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de onderneming en de klant. 
 4. De onderneming houdt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op de voormelde website. Alle bestellingen die geplaatst worden nadat de nieuwe versie van de algemene verkoopsvoorwaarden gepubliceerd is, impliceren de aanvaarding door de klant met deze aangepaste algemene verkoopsvoorwaarden.   

Artikel 3 – Aanbod en prijzen

 1. Tenzij daarvan expliciet zou worden afgeweken, zijn de door de onderneming medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de producten steeds in euro en exclusief BTW. Elke verhoging van het Btw-tarief valt ten laste van de klant. 
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een aanbod/offerte van de onderneming aanvaardt binnen de vooropgestelde termijn en als de onderneming deze aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel als de onderneming met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen na de aanvaarding van het aanbod van de klant. 
 3. Ingeval de onderneming niet voorziet in een termijn binnen dewelke de aanvaarding dient te gebeuren, is deze offerte louter ten indicatieve titel en kan deze offerte nooit als bindend worden beschouwd. 
 4. De klant is door de bestelling definitief en onherroepelijk gebonden door het plaatsen van de bestelling, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.
 5. De onderneming is niet gebonden door prijsvermeldingen die foutief zijn, bijvoorbeeld wanneer er zich drukfouten hebben voorgedaan. 

Artikel 4 – Levering

 1. De aangeduide leveringstermijn wordt door de onderneming in de mate van het mogelijke in acht genomen, doch is nooit bindend. Een vertraging kan derhalve in geen geval de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen, noch aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding welke oorzaak ook moge ingeroepen worden.
 2. De onderneming heeft in alle gevallen het recht op een naleveringstermijn van 60 dagen, en dit zonder recht op schadevergoeding door de klant en zonder mogelijkheid van ontbinding hieromtrent. Voormelde termijn neemt aanvang vanaf de dag dat er een sommatie per aangetekend schrijven ten kantore van de onderneming is ontvangen.
 3. De onderneming houdt zich het recht voor de producten te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. De onderneming houdt zich het recht voor de levering van de producten te splitsen in verschillende deelleveringen. 
 4. Alle risico’s zijn voor de klant na afgifte van de producten aan de klant of vervoerder, maar in ieder geval bij het verlaten van de magazijnen van de onderneming. De producten worden alzo vervoerd op risico van de klant.   

Artikel 5 – Factuur en betaling

 1. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn de facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de factuur niet betaald is door de klant op de vervaldag, worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar welke ook het gemak van de betaling moge wezen dat voorafgaandelijk door de onderneming werd toegestaan. 
 3. Alle vervallen schuldvorderingen zullen een intrest opbrengen conform de wet van augustus 2002. Deze nalatigheidsintresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de vervaldag van de verschuldigde factuur, en dus zonder een voorafgaandelijke ingebrekestelling.
 4. Bij niet-betaling van de facturen ten gevolge van nalatigheid of slechte wil van de klant zal de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ook een schadevergoeding van 12% op het achterstallig bedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 75,00 EUR, onverminderd alle kosten.
 5. Bankgaranties worden onder geen enkel beding toegestaan bij overeenkomsten die enkel handelen over het leveren van producten. 
 6. Uitgifte van cheque of wissel heeft nooit schuldvernieuwing tot gevolg. 
 7. Bij wanbetaling houdt de onderneming zich het recht voor om verdere overeenkomsten stop te zetten. De overeenkomst wordt derhalve van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwd ten aanzien van de klant.    

Artikel 6 – Conformiteit van de producten

 1. De producten worden geacht te zijn aanvaard in de magazijnen van de onderneming. 
 2. Indien de producten om een of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de klant, of gebreken zouden vertonen, dient de klant de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de acht dagen schriftelijk en aangetekend te protesteren, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de klant.
 3. De producten mogen enkel teruggestuurd worden nadat de onderneming dit schriftelijk heeft toegelaten. Dergelijke toelating houdt geenszins in dat de onderneming erkent dat de producten die teruggezonden werden niet conform of gebrekkig zijn. De teruggezonden producten worden in elk geval verstuurd op risico van de klant en dienen teruggezonden te worden, franco de magazijnen van de onderneming, welke ook de waarde van de producten is.
 4. Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander gebrek ik de zin van dit artikel indien:
  1. Het gebrek het gevolg is van ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de klant
  2. De klant voorafgaand aan de levering op de hoogte was van dit gebrek of daarvan redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn en daar niettemin heeft mee ingestemd.
  3. Vergissingen die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige en/of telefonisch doorgegeven instructies.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. De onderneming is in elk geval slechts aansprakelijk voor opzet, grove schuld of voor die van haar aangestelden of lasthebbers, en voor – behoudens overmacht – het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. 
 2. Enige aansprakelijkheid van de onderneming voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, wordt expliciet uitgesloten.
 3. Een door de onderneming eventueel te betalen schadevergoeding kan maximaal oplopen tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is. Deze schadevergoeding kan in geen geval hoger zijn dan het factuurbedrag van de desbetreffende producten.

Artikel 8 – Verbreking en ontbinding

 1. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, toelating tot de collectieve schuldenregeling of iedere andere vorm van kennelijk onvermogen van de klant. De onderneming heeft in voorkomend geval onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en producten, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. 
 2. Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) verbroken wordt door of ontbonden wordt lastens de klant, is de klant aan de onderneming een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de prijs voor de geannuleerde producten. 

Artikel 9 – Overmacht

 1. De onderneming is niet gehouden tot uitvoering van orders ingeval zij daartoe niet in staat is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, waaronder onder meer begrepen stakingen, uitsluiting, brand, overstroming, hemelwater, onmogelijkheid om grondstoffen aan te koppen of andere benodigde materialen, gebrek aan arbeidskrachten, oorlog, onlusten, overheidsbeperkingen. 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde producten blijven eigendom van de onderneming tot het moment van de betaling van de betreffende factuur door de klant.
 2. De klant is geenszins gerechtigd onbetaalde producten in pand te geven aan derden of die als zekerheid te doen opgeven.

Artikel 11 – Verwerking klantgegevens – privacy

 1. Bij plaatsing van een bestelling gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data gebruikt kan worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene verkoopsvoorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van de firma. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden. De firma zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft op elk moment het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. De klant heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Alle overeenkomsten tussen de klant en onderneming worden beheerst door het Belgische recht. 
 2. In geval van betwisting die tot de volstrekte bevoegdheid van de Vrederechter behoort, wordt de zaak aanhangig gemaakt voor het Vredegerecht te Waregem.
 3. In geval van betwisting die tot de volstrekte bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg behoort, wordt de zaak aanhangig gemaakt voor de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 
 4. In geval van betwisting die tot de volstrekte bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank behoort, wordt de zaak aanhangig gemaakt voor de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Artikel 13 – Slotbepalingen

 1. Indien enige bepaling van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden nietig of ongeldig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.